Cookie beleid RKSV Boxtel

De website van RKSV Boxtel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huisregels

HUISREGELS RKSV BOXTEL / HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Iedereen is welkom bij onze vereniging en ter bevordering van een prettige sfeer zijn er wel enkele huisregels opgesteld. Deze zijn afgestemd op de statuten van onze voetbalvereniging.

Artikel 1, Algemene bepalingen

Voetbalvereniging R.K.S.V. Boxtel, hierna te noemen "de vereniging", is bij notariële akte opgericht op 1 september 1941 en is gevestigd in Boxtel.
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De huisregels zijn van toepassing in onlosmakelijke samenhang met de statuten van de vereniging. Die op 6 juni 1979 zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte.

Artikel 2, Leden

De vereniging bestaat uit:
Actieve leden: pupillen, junioren, senioren, leiders, trainers, grensrechters, scheidsrechters en verzorgers. (Alle leiders en trainers moeten lid zijn van de vereniging!)
Kaderleden: bestuursleden, commissieleden en coördinatoren.
Ereleden
Donateurs

Artikel 3, Soorten leden

A. Pupillen zijn leden zoals dit is vastgelegd in de richtlijnen van de KNVB.

B. Junioren zijn leden zoals dit is vastgelegd in de richtlijnen van de KNVB.

C. Senioren zijn leden zoals dit is vastgelegd in de richtlijnen van de KNVB.

D. Ereleden zijn personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging. Zij zijn op voordracht van het bestuur of tenminste 10 stemgerechtigde leden, als zodanig door de Algemene Ledenvergadering met ten minste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, benoemd en hebben deze benoeming aanvaard. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, wel hebben zij alle rechten van de leden.

E. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten. Zij stellen zich verplicht tegenover onze vereniging om jaarlijks een door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde bijdrage te storten. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die in de statuten of het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen altijd wederzijds door opzegging worden beëindigd. Wel blijft de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd.

Opzegging namens de vereniging gebeurt door het bestuur.

Artikel 4, Het lidmaatschap

Om lid te worden van onze vereniging gelden de volgende regels.

1. Aanmelding gaat via een aanmeldingsformulier.
Dit formulier moet volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend worden.

2. Voor jeugdleden moet het formulier mede ondertekend worden door de wettelijk vertegenwoordiger.
Het bestuur kan eisen dat de in het formulier verstrekte gegevens door betrouwbare bewijzen worden bevestigd.

3. Personen van 16 jaar en ouder moeten bij aanmelding een kopie van een officieel legitimatiebewijs met daarop een pasfoto meesturen.
Personen vanaf 10 jaar en voor wie een KNVB-spelerspas moet worden aangevraagd, moeten ook een pasfoto met de aanmelding meesturen.

4. De contributie wordt door middel van automatische incasso voldaan.

5. Bij aanmelding worden kosten in rekening gebracht, die tegelijk met de eerste automatische afschrijving moeten worden voldaan.

6. Het bestuur draagt er zorg voor dat iedereen die actief lid wil zijn van onze vereniging , wordt aangemeld bij de KNVB.

7. Bezwaren zoals in artikel 4 van de statuten staat, moeten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

8. Het bestuur beslist over het al dan niet verstrekken van een lidmaatschap.
Bij een afwijzing wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld. Daarbij zit ook de beroepsprocedure. Als het niet-toegelaten lid hierom vraagt, wordt de afwijzende beslissing aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd.

Artikel 5, Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, die in artikel 5 van de statuten staan, hebben alle leden de volgende rechten en plichten.

1. Als nieuw lid heb je recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze moetenzij zelf aan vragen.

2. Actieve leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

3. Leden hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de Algemene Ledenvergaderingen.

4. Leden hebben het recht van vrije toegang tot competitiewedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur moet deze zo spoedig mogelijk behandelen of onderzoeken. Of zij laten deze behandelen of onderzoeken. Het lid dat het voorstel, klacht of wens heeft ingediend moet een bericht krijgen over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek.

6. Leden moeten een adreswijzing doorgeven..

7. Leden moeten de contributie op tijd betalen.

8. Leden moeten zich houden aan de reglementen van onze vereniging en de voorschriften en richtlijnen van de KNVB

Artikel 6, Normen en Waarden

Binnen onze vereniging is een Commissie “Normen en Waarden” benoemd. Zij adviseert het bestuur in het opleggen van sancties. Het Bestuur is bevoegd om deze sancties over te nemen en daadwerkelijk uit te voeren. Ontzetting van een lid gebeurt volgens art. 6, lid 4 van de statuten met een aangetekende brief. Beroep hiertegen is mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 7, Straffen

1. In het algemeen is strafbaar het zodanig handelen of nalaten, dat het in strijd is met de wet, statuten, reglementen en /of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2. Alle kosten die verbonden zijn aan straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB aan leden, waaronder die van een gele of rode kaart, moeten door de leden zelf worden betaald. Tenzij het bestuur anders beslist.

3. Alle kosten die verbonden zijn aan straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB aan elftallen moeten betaald worden door het desbetreffende elftal. Of de kosten kunnen verhaald worden op de spelers afzonderlijk van het betreffende elftal al dan niet voor het gehele bedrag. Tenzij het bestuur anders beslist.

4. Het bestuur is bevoegd om een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen naast de straf die aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of een ander soort lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de KNVB.. Dit gebeurt in naleving met de regels van hoor en wederhoor.

5. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep moet, binnen 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, ingediend worden bij de Algemene Ledenvergadering. Dit gaat via een aangetekend schrijven aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 8, Clubkleuren

Het sporttenue van onze vereniging bestaat uit:

A. Shirt: rood
B. Broek: wit
C. Kousen: rood met rood/witte band

Artikel 9, Bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten minste 2 maar maximaal 10 leden. Ze moeten allemaal meerderjarig zijn.

2. Onder het bestuur valt:
A. de algemene leiding van zaken;
B. de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten;
C. het toezicht op de naleving van de statuten, reglementen en Normen & Waarden:
D. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam voor onze vereniging.

3. Het bestuur vergadert minimaal éénmaal per maand volgens een vastgesteld rooster.
Verder vergadert het bestuur zo vaak als de voorzitter of ten minste 3 leden van het bestuur wensen.

4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
Als bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben staan. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Als bij de herstemming de stemmen staken, beslist meteen het lot.

Artikel 10, Het dagelijks bestuur

1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

2. Taken van de voorzitter:
A. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
B. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

3. Taken van de secretaris:
A. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
B. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
C. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
D. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
E. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle ereleden zijn opgenomen;
F. houdt een rooster bij voor de aftreedbaarheid van bestuursleden.

4. Taken van de penningmeester:
A. beheert de gelden van de vereniging.
B. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde uitgaven;
C. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
D. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
E. brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de financiële situatie. En geeft een toelichting op de baten en lasten over het af afgelopen verenigingsjaar. Ook geeft hij een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11, Bestuursverkiezing

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.

2. Een aftredend bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen voor een termijn van drie jaar.

3. De namen van de aftredende bestuursleden en die van de door het bestuur gestelde kandidaten, moeten bekend gemaakt worden in de agenda van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda moet ook de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging staan. Met daarbij vermelding van de daaraan verbonden procedure.

4 Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden moet schriftelijk bij de secretaris aangemeld zijn, te zijn ondertekend door ten minste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat. Eventueel kan daarbij aangegeven zijn welke functie de kandidaat ambieert in het bestuur.

Artikel 12, Kascommissie

1. Conform artikel 16 van de statuten worden door de Algemene Ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.

2. De kascommissie bestaat uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester.

Zij moet minstens éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester nazien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

De kascontrole moet door minimaal 2 leden van de kascommissie worden gedaan..

4. Als de kascommissie aanleiding ziet om de penningmeester te ontheffen van zijn taak zal zij een voorstel daarvoor doen aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie is bevoegd om voorstellen voor het financiële beheer te doen aan het bestuur.

Artikel 13, Overige commissies

1. Behalve de Algemene Ledenvergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen. Als dit binnen het taakgebied van het betreffende verenigingsorgaan ligt, kan deze de benoeming en ontslag van de leden en de werkwijze van die commissies regelen.

1. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de Algemene Ledenvergadering en de commissies.

Mogelijke commissies zijn: Pupillencommissie, Juniorencommissie, Seniorencommissie, Veteranencommissie, Technische commissie, Activiteitencommissie, Kantinecommissie, Toernooicommissie, Wervingscommissie en Normen & Waardencommissie.

3. De benoeming tot lid van een commissie is, met uitzondering van tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

4. Elke commissie rapporteert minstens één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan dat de commissie benoemde. Tenzij in de instructie anders is bepaald.

5. Een commissie vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie willen.

6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de betreffende commissie heeft ingesteld.

7. De voorzitter en ten minste twee derde van de leden van een commissie, moetenlid zijn van de vereniging.

Artikel 14, Contributie

 1. De leden moeten jaarlijks contributie betalen.

Zij kunnen daarvoor in verschillende categorieën worden ingedeeld.
Bij elke categorie hoort een bepaalde bijdrage. Ereleden hoeven geencontributie te betalen.

2. De contributie wordt vooraf aan elk kwartaal voor een vierde deel geïncasseerd. Een lid dat toestemming heeft van het bestuur om geen gebruik te maken van automatische incasso, moet vooraf aan het seizoen de gehele jaarcontributie betalen.

3. Als een aanmelding tijdens het lopende seizoen plaatsvindt, wordt een evenredig deel van de jaarcontributie gelijk aan het aantal resterende maanden x 1/12 van de jaarcontributie betaald.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, moet toch aan de contributie over het lopende verenigingsjaar worden voldaan..

5. De contributie wordt conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering automatisch geïndexeerd.

6. Overige contributieverhogingen kunnen door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks worden vastgesteld.

Artikel 15, Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen.. Dit volgens de jaarlijks door de KNVB & Overheid vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 16, Gebouwen van de vereniging

1. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

2. Het clubhuis is voor de leden toegankelijk gedurende door het bestuur bepaalde uren. Daarover worden de leden geïnformeerd..

3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

Artikel 17, Wedstrijden

1. De spelers worden op een door het bestuur te bepalen wijze van hun indeling in een van de teams in kennis gesteld.

Bij verhindering is iedere speler verplicht om dit van tevoren en onder opgaaf van reden te melden aan de leider en /of aanvoerder van het desbetreffende team.
Hierbij moet de door de leider opgelegde termijn worden nagekomen.

2. Bij wedstrijden wordt ieder team vergezeld van een of meerdere leiders, aan te wijzen door het bestuur. De leider en de aanvoerder zijn de eerstverantwoordelijken voor het gebeuren rond de wedstrijd. Zij rapporteren eventuele onregelmatigheden aan het bestuur.

3. Leden nemen in clubtenue deel aan wedstrijden De kledingrichtlijnen zijn opgesteld door het bestuur..

4. De spelers van een team handelen tijdens wedstrijden volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven. Maar ook om de vereniging in te schrijven als deelnemer aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

6. Behaalde prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en /of leden, die de vereniging op enige wijze vertegenwoordigen, zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 18, Aansprakelijkheid van de leden

1. Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt. En als voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afhandeling van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden respectievelijk de desbetreffende elftalspelers- en leiders aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 19, Representatie

Onder andere bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, als de secretaris hiervan op tijd is geïnformeerd, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

1. huwelijk van een lid;

2. geboorte zoon /dochter van een lid;

3. bij een zware blessure, opgelopen tijdens activiteiten van onze vereniging;

4. bij verblijf in het ziekenhuis;

5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;

7. bij afscheid bestuurslid of kaderlid met speciale verdienste;

8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 20, Het informeren van leden

Het bestuur is verantwoordelijk voor informatieverstrekking aan de leden en derden. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de volgende communicatiemogelijkheden: mondelinge gesprekken, email, post, website, persberichten, affiches, presentaties en bulletins.

Artikel 21, Sponsoring

De sponsoring wordt behartigd door de Stichting Clubbelangen R.K.S.V. Boxtel en komt geheel ten goede aan onze vereniging.

De besturen van beide rechtspersonen hebben in onderling overleg richtlijnen opgesteld voor het aangaan van sponsorcontracten en voor beheer en besteding van de gelden.

Artikel 22, Wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan alleen gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand moet aangegeven worden dat tijdens de vergadering wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor bijeen roepen tot zo’n vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.

2. Ten minste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden. Dit duurt tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen in de Algemene Ledenvergadering, waarbij een meerderheid van ten minste 2/3 van de aanwezige leden vereist is.

Artikel 23, Slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekendgemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering R.K.S.V. Boxtel 20 november 2015.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!